100 ani

Despre noi

Citeste mai mult ...

Taxe si impozite

Taxe si impozite

 

1.IMPOZIT PE CLADIRI

ACTE NECESARE:

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri vechi:

 • declaratie de impunere

 • actul de dobandire (original sau copie legalizata);

 • documentatie cadastrala (fotocopie);

 • actul de identitate (fotocopie).

 

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri nou construite sau extinderea unei cladiri existente:

 • declaratie de impunere;

 • autorizatia de construire (fotocopie);

 • certificatul de urbanism (fotocopie);

 • documentatia cadastrala a terenului si cladirilor existente la data emiterii autorizatiei de construire;

 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);

 • memoriul tehnic, schita cladirii (fotocopii);

 • actul de identitate(fotocopie).

 

Pentru scaderea din evidentele fiscale a unei cladiri instrainate:

 • cerere;

 • actul de instrainare (fotocopie);

 • actul de identitate(fotocopie).

 

Pentru scadera din evidentele fiscale a unei cladiri demolate sau distruse:

 • cerere;

 • autorizatia de demolare (fotocopie);

 • proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor(fotocopie);

 • documentatie cadastrala teren (fotocopie);

 • actul de identitate(fotocopie).

  

TERMENE DE PLATA

 • I – pana la 31 martie inclusiv

 • II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

 

Conform HCL nr.62/2017 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2018 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 1% din cuantumul obligatiilor fiscale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget de catre contribuabili, persoane fizice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

 

2. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE

In termen de 30 de zile de la data dobandirii, instrainarii, intervenirii unor schimbari privind domiciliul fiscal al proprietarului, realizarii unor modificari ce conduc la recalcularea impozitului pe teren se va depune o declaratie de impunere la care se vor anexa acte doveditoare.

TERMENE DE PLATA 

- I – pana la 31 martie inclusiv

- II – pana la 30 septembrie, inclusiv.

Conform HCL nr.62/2017 pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 martie a anului 2018 se acorda o bonificatie de 10%.

Pentru neachitare la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.

ACTE NECESARE

Pentru inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren:

 • declaratie de impunere;

 • actul de dobandire (original sau copie legalizata);

 • documentatie cadastrala(fotocopie);

 • actul de identitate(fotocopie).

Pentru scaderea din evidentele fiscale a unui teren instrainat:

 • cerere;

 • actul de instrainare (fotocopie);

 • actul de identitate(fotocopie).

 

 1. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

            3.1 TERMENE DE DEPUNERE A DECLARATIILOR DE IMPUNERE/SCADERE 

            În termen de 30 de zile de la data dobandirii/instrainarii/radierii unui mijloc de transport inmatriculat sau înregistrat in Romania, sau schimbarii domiciliului/sediului/punctului de lucru, proprietarul/locatarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local la care v-a anexa acte doveditoare în acest sens. 

            3.2 TERMENE DE PLATA: 

            Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

            Conform din H.C.L nr. 62/2017, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2018: pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 2018, se acordă o bonificaţie de 10%. 

            Conform art.183 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare:

            - Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale datorate bugetelui local, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

            - Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei.

               3.3 ACTE NECESARE PENTRU:           

            IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT NOI SAU DIN STRAINATATE PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere

 • Factura sau copie dupa traducere,

 • Copie C.I. proprietar/copie C.U.I.

 • Copie C.I. Auto. 

            IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE:

            IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de inmatriculare (daca este cazul),

 • Copie factura sau 3 exemplare Contract de instrainare - dobandire a unui mijloc de transport

 • Imputernicire din partea societatii,

 • Copie C.I. Auto,

 • Copie C.I. Imputernicit,

 • Copie CUI societate,

 • Copie certificat fiscal vanzator (daca vanzatorul este P.ersoana juridica),

 • Declaratie de impunere         SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

            Distrugere – Casare:

 • Radiere politie-original,

 • Copie C.I. Auto,

 • Copie C.I. proprietar/copie CUI,

 • Certificat de distrugere-copie,

 • Declaratie de scadere auto.

 Sau

 • Declaratie notariala pe proprie raspundere ;

 • Copie C.I. proprietar.

            SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE:

 

            SCADERE MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE:

 • Fisa de inmatriculare,

 • Copie factura,

 • Imputernicire din partea firmei,

 • Copie C.I. Auto,

 • Copie C.I. Imputernicire,

 • Copie CUI societate,

 • Copie certificat fiscal,

 • Declaratie de scadere auto.

 

            IMPUNERE MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE:

 • Declaratie de impunere,

 • Fotocopia actului de proprietate,

 • Fotocopia C.I. proprietar/copie C.U.I (după caz),

 • Fișă pentru inmatriculare,

 • Fotocopia certificatului fiscal al vanzătorului (după caz).           

 

            ACORDAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT, ÎN CONDIȚIILE CODULUI FISCAL:

 • Cerere,

 • Fotocopia actului de identitate,

 • Actul justificativ în baza căruia beneficiază de scutire,

 • Fotocopia cărții de identitate a mijlocului de transport pentru care se solicită scutirea,

 • Declarație pe propria răspundere autentificată prin care solicitantul declară că nu a fost decăzut din drepturile părintești.  (doar în cazul în care se solicită scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate). 

 

            3.4 SANCTIUNI

            În conformitate cu prevederile art.493 alin.2 lit.a și lit.b din Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenţii următoarele fapte:

            a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere;

            b) nedepunerea declaraţiilor de impunere.

            Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la  lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei.